งานบริการ  -ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร

   

- งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ในหมู่บ้านการเคหะ ต.เมืองเก่า จ.เมืองขอนแก่น

เริ่มงานวันที่ 6 พ.ย. 2560

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 32,973