อาคาร สถานที่

      ผลการรับงานก่อสร้าง บริษัทเอ็นเอ็น เอ็นจิเนียริ่ง ซิสเต็ม จำกัด ได้ดำเนินการตามสัญญาว่าจ้างในปี 2560 แล้ว จำนวน 9 งาน ดำเนินการแล้วเสร็จ 7 งาน กำลังดำเนินการ จำนวน 2 งาน  มูลค่ารวม 12,260,500 บาท


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 44,032